Bu internet sitesini ziyaret etmeniz, herhangi bir bilgiyi kullanmanız ve alışveriş yapmanız aşağıdaki koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan dogatasarim.net sorumlu değildir. Bu internet sitesi, kontrolü altında olmayan başka internet bağlantıları veya referanslar içerebilir. Bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan dogatasarim.net sorumlu değildir.

dogatasarim.net sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, servis sağlayıcıdan kaynaklanan sorunlar, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

dogatasarim.net, bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, “DOĞA TASARIM” markası ve diğer markalar, “dogatasarim.net” alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde “dogatasarim.net” veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin “dogatasarim.net” ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

dogatasarim.net işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

dogatasarim.net burada açıkça belirtilmeyen, mevzuattan kaynaklı diğer tüm hakları saklıdır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu sözleşme “dogatasarim.net Kullanıcı Sözleşmesi” ismi üzerinden, dogatasarim.net sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

İşbu “dogatasarim.net Kullanıcı Sözleşmesi”, dogatasarim.net sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

Kullanıcı, dogatasarim.net sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: dogatasarim.net sitesini ziyaret eden ve/veya üye olan ve sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.
Alıcı: dogatasarim.net adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle dogatasarim.net tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı
Site: dogatasarim.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

dogatasarim.net Hizmetleri: Site içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içersinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla dogatasarim.net tarafından ortaya konulan uygulamalar (“Hizmet” olarak anılacaktır.)

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; dogatasarim.net sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

3.2. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak dogatasarim.net tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir.

3.3. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve dogatasarim.net tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.4. Kullanıcı ve dogatasarim.net, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4. Hizmet ve Hizmetin Kapsamı

4.1. dogatasarim.net tarafından sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkanının sağlanmasından ibarettir.

4.2. dogatasarim.net kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, site “Hizmetler”inde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. dogatasarim.net tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak “Kullanıcı”ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, dogatasarim.net tarafından, “Site”de yer almak üzere “Kullanıcı”lara duyurulur.

4.3. dogatasarim.net tarafından “Hizmetler”de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “Kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

5. Hizmetten Faydalanma Şartları

5.1. Üyelik; “Site”nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından “Site”ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5.2. “Site”ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.2.4 maddesi uyarınca, dogatasarim.net tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 6.2.4 maddesi uyarınca, dogatasarim.net tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin “Site” kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

6. Hak ve Yükümlülükler

6.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1. “Kullanıcı”, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “Site” mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve “Site”deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

6.1.2. “Kullanıcı”, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgiler hakkında, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde veya diğer “Kullanıcılar” ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, dogatasarim.net’in, yetkili resmi makamlar ile yetkili gerçek veya tüzel kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple dogatasarim.net’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.1.3. “Kullanıcı”ların, dogatasarim.net tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen “Kullanıcı”ların sorumluluğundadır. “Kullanıcı”ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “Kullanıcı”ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, dogatasarim.net’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.1.4. “Kullanıcı”lar, dogatasarim.net’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6.1.5. dogatasarim.net’in sunduğu mal ve hizmetlerden yararlananlar ve “Site”yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk, kendilerine aittir. Her “Kullanıcı”, dogatasarim.net ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla dogatasarim.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Kullanıcı”ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı dogatasarim.net doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.1.6. “Kullanıcı”, dogatasarim.net tarafından satış için sergilenen mal/hizmetleri, dogatasarim.net’in belirlediği fiyattan ve dogatasarim.net tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih etmek suretiyle satın almaya hak kazanır. “Kullanıcı”, “Site”de sergilenen herhangi bir ürünü ve “Site”de ürüne ilişkin olarak sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmek suretiyle, “Kullanıcı” ile dogatasarim.net arasından satım sözleşmesi kurulmuş olur. “Kullanıcı”, kurulan sözleşme ile, dogatasarim.net tarafından ürüne ilişkin olarak yapılan açıklama ile ürün için belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.1.7. “Kullanıcı”, işbu sözleşmenin 6.1.6. maddesi doğrultusunda satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini ödeme yükümlülüğünü, ürüne ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme seçeneği üzerinden yerine getirir.

6.1.8. “Kullanıcı”nın ürüne ulaşma hakkı çerçevesinde, alınan mal/hizmetin dogatasarim.net tarafından teslim borcunun doğduğu an; siteden kredi kartı (Visa, Master Kart) ile alımlarda sipariş kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin dogatasarim.net hesabına ulaştığı, hediye çeki ile (siteden kazandığı puanlar) sipariş kadar puanın kullanıcı hesabından düşüldüğü andır. Kapıdan nakit ödeme şeklinde ise, sipariş ücretinin ödendiği andır.

6.1.9. Tercih edilen ödeme seçeneği doğrultusunda, kredi kartı (Visa, Master Kart) ile ödemelerde sipariş kadar tutarın bloke edildiği; banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin dogatasarim.net hesabına ulaştığı; hediye çeki ile (siteden kazandığı puanlar) ödemelerde, sipariş kadar puanın kullanıcı hesabından düşüldüğü an itibariyle, sipariş, dogatasarim.net tarafından işleme alınır. Kapıdan ödeme şeklinde ise, siparişin “Kullanıcı” tarafından onaylandığı an itibariyle, sipariş, dogatasarim.net tarafından işleme alınır.

6.1.10. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, ürün teslimatı; kargo ya da tedarikçi firma veya dogatasarim.net sevkiyatçısı tarafından yapılacaktır. Sipariş bilgilendirme mailinin gönderilmesi ile “Kullanıcı”nın siparişe ulaşacağı zaman aralığı, siparişler tam olarak temin edildiği takdirde, hava koşulları elverişli olduğu durumlarda, tüm Türkiye için siparişlerde ortalama 10-30 (on-otuz) iş günü arasındadır. “Kullanıcı”nın siparişleri bu süreler içinde teslim edilmezse, “Kullanıcı”, “Site”nin iletişim bölümünde yer alan e-posta dogatasarim.net’e durumu bildirmelidir.

6.1.11. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, teslim paketinin içinde bulunan ithalatçı tarafından kullanıcı adına kesilen irsaliye veya dogatasarim.net’a ait irsaliyeli fatura, veya proforma sipariş edilen ürün ile birlikte alıcıya teslim edilecektir.

6.1.12. Mücbir sistem hatalarından meydana gelen yanlışlıklardan dogatasarim.net sorumlu değildir. Satın alınmak istenen mal/hizmetin, dogatasarim.net stoklarında kalmamış olması ve bu durumun siparişe onay verildikten sonra ortaya çıkması halinde, “Kullanıcı”nın siparişi, 5 günlük süre içerisinde, sipariş temin edilinceye kadar yürürlükte kalır. Sipariş edilen mal/hizmet, hiçbir şekilde dogatasarim.net tarafından temin edilemiyorsa, “Kullanıcı”nın isteği doğrultusunda, siparişe konu mal/hizmet tutarında başka bir ürün gönderilebilir veya ürünün stoklara girmesi beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. “Kullanıcı”nın bu tercihlerden birini 3 gün içinde kullanmaması halinde, sözleşme sona erer ve dogatasarim.net, Tüketici Mevzuatı çerçevesinde “Kullanıcı”ya, ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri teslim eder.

6.1.13. Ürünü teslim almış olmak, taraflar arasındaki satış sözleşmesinin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştiğini gösterir. Ürünün, “Kullanıcı” veya onunla aynı konutta yaşayan fertler tarafından teslim alınması halinde de, satım sözleşmesi ifa edilmiş sayılır. Teslim edilen paket açılmış ise, kargoyu teslim alan kişi, durumu teslimata gelen kişiyle tutanak altına aldırmalı, tutanağın bir nüshasını kendisinde muhafaza etmeli ve paketi almamalıdır. “Kullanıcı”, durumu tespit eden tutanağı 7 günlük süre içerisinde, dogatasarim.net sitesi iletişim bölümünde yer alan mail üzerinden dogatasarim.net’e göndermelidir. dogatasarim.net, tutanağın kendisine ulaşmasını takip eden 10 günlük süre içinde, “Kullanıcı”nın siparişini, ek ücret talep etmeden yeniden “Kullanıcı”nın bildirdiği adrese gönderir.

6.1.14. “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, dogatasarim.net adresinde üzerinden yaptıkları alışverişlerden, dogatasarim.net’un ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu çerçevede dogatasarim.net’dan hiçbir şekilde para iadesi istenemez ve dogatasarim.net hakkında hukuki veya cezai herhangi bir işlem uygulanamaz.

6.2. dogatasarim.net’in Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1. dogatasarim.net, “Site”de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri “Kullanıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. dogatasarim.net, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Kullanıcı”lar, dogatasarim.net’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. dogatasarim.net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “Kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez veya gerekli görüldüğü takdirde dogatasarim.net tarafından yerine getirilebilir. dogatasarim.net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve/veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

6.2.2. dogatasarim.net, “Site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “Site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında dogatasarim.net nezdinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.

6.2.3. dogatasarim.net, “Site”de yer alan “şahsi kullanıcı” bilgilerini veya üyeliğe ilişkin “Kullanıcı” bilgilerini, “Kullanıcı” güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

6.2.4. dogatasarim.net, “Site”de sağlanan mal ve hizmetler doğrultusunda “Kullanıcı”lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.

6.2.5. dogatasarim.net, “Site”nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve dogatasarim.net tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; dogatasarim.net bu mesaj ve yorumları giren “Kullanıcı”nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

6.2.6. “Kullanıcı”lar ve dogatasarim.net hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1.1. dogatasarim.net sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (dogatasarim.net telif haklarına tabi çalışmalar) dogatasarim.net’e ait olarak ve/veya dogatasarim.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “Kullanıcı”lar, dogatasarim.net’in mal ve hizmetlerini, dogatasarim.net bilgilerini ve dogatasarim.net’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının dogatasarim.net’in mal ve hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı dogatasarim.net’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “Kullanıcı”lar, dogatasarim.net’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunların türevi olan çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.1.2. dogatasarim.net’in, hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya “Site” vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

7.2.1. dogatasarim.net, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, “Site”de ilan etmek suretiyle, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.2.2. dogatasarim.net tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklikler/uyarlamalar, site üzerinden “Kullanıcılar”a duyurulur. dogatasarim.net tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “Kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

7.2.3. İşbu sözleşme, “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

7.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, dogatasarim.net tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

7.3.2. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve dogatasarim.net’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan ve/veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Sulh Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

7.5.1. İşbu sözleşme “Kullanıcı”, “Site”yi ziyaret ettiği ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, “Kullanıcı”nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

7.5.2. dogatasarim.net, “Kullanıcı”ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve “Kullanıcı”lar fesih sebebiyle dogatasarim.net’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a. “Kullanıcılar”ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
b. “Kullanıcı”nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
c. “Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması
d. “Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları dogatasarim.net adresindeki alışverişlerde bulunması

8. Yasal Uyarı

dogatasarim.net dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte kullanıcı sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.